ઓનલાઈન જમીન માપણી IORA Gujarat Jamin Mapani Online Application 2023 iora.gujarat.gov.in - GkGujarat.in

ઓનલાઈન જમીન માપણી IORA Gujarat Jamin Mapani Online Application 2023 iora.gujarat.gov.in

ઓનલાઈન જમીન માપણી IORA Gujarat Jamin Mapani Online Application 2023 iora.gujarat.gov.in – Farmers will not have to rush through the office to get their land measured. Jamin Mapni can apply online through https://iora.gujarat.gov.in. Farmers can get measurement through online application. The website provides an option for online land measurement, online option for depositing measurement fee. Soon revenue department will provide all measurement training online.

Various revenue services are being brought online by the state government through the use of online service to enable citizens to access the services without direct contact with the employee through the use of technology in the state.

ઓનલઈન-જમન-મપણ-iora-gujarat-jamin-mapani-online-application-2023-iora-gujarat-gov-in
ઓનલાઈન જમીન માપણી IORA Gujarat Jamin Mapani Online Application 2023 iora.gujarat.gov.in

There are two types of land survey

Simple Metering : Which is settled within 60 days from the generation of payment receipt.
Urgent measurement: which will be settled within 30 days from the generation of payment receipt.

IORA Online Jamin Mapani Portal

Today we will inform you about IORA (Online Jamin Mapani) portal. With the help of this portal, you can check your land information in just few seconds. As you know, IORA portal is a single desk of multiple services. So, through the IORA portal, you can also check your land records.

IORA Gujarat Jamin Mapani Online: Get land survey application ( jamin mapni ), land survey maps and land survey pdf to view land records online at home. There is no need to rush to the office for land survey application (jamin mapani online).

Apply for land survey online

 • Go to iORA portal https://iora.gujarat.gov.in for making new application. Click on “Online Applications” in the menu on the main page of the iORA portal
 • Purpose of Application Select “Land Survey Application”. (Detailed instructions and procedure for application is enclosed herewith in Annexure 1)
 • All the details mentioned in the application have to be entered in Shruti font.
 • After filling the application details, the application and the affidavit should be printed, signed by the concerned persons, scanned and uploaded in readable quality. Village Sample No. 7 and Village Sample No. 8 are not to be uploaded.
Also Read :  Kisan Credit Card Scheme 2023

Procedure for applying for Certificate of Farmer Ownership on iORA portal

 • Step 1: First go to Revenue Department’s iORA portal (https://iora.gujarat.gov.in) to apply for a new application.
 • Step 2: Click on “ONLINE APPLICATIONS” in the menu on the main page of the iORA portal or click on “Farmer Eligibility Certificate” displayed on the main page.
 • Step 3: Select the purpose of the application “Obtaining Khedut Khaari Certificate” and the application type “Application for Certificate of Khedut Khaari”.
 • Step 4: Select the district, taluk and village in which to apply in the survey number of the district, taluk and village.
 • Step 5: Enter applicant’s mobile number and e-mail.
 • Step 6: Read the numeric captcha code shown on the screen and enter it in the textbox below. If you cannot read the captcha code, click on “Refresh Code” so that the new captcha code will be seen on the screen.
 • Step 7: the applicant will get a different verification code on the mobile number and e-mail entered by the applicant.
 • Step 8: Enter the mobile number and different verification codes received on the e-mail in the text boxes shown respectively and click on “Submit”.
 • Step 9: After clicking on “Submit”, a form will open for filling the details of the application for the certificate of validity of the farmer.
 • Step 10: Enter all the relevant details in the application and affidavit carefully.
 • Enter all details except digits in Gujarati Unicode only.
 • More information about Bahu Gujarati Unique can be found on the main page of the IDRA portal.
 • Step 11: After entering all the details related to the application and affidavit, click on “Save Application”.
 • Step 12: Once the application is saved, a unique application number and all the details of the submitted application will be displayed on the screen. Record this unique application number in the appropriate space. You will also get this number on mobile and e-mail.
 • Step 13: After reading the accuracy of the details shown on the screen, if any correction is found, click on “Edit Application” to correct the details of the application.
Also Read :  Sakhi One Stop Centre Scheme | સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર યોજના

ઓનલાઈન જમીન માપણી IORA Gujarat Jamin Mapani Online Application 2023 iora.gujarat.gov.in

જમીન માપણીની ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેઅહી ક્લિક કરો
જમીન માપણી સંબધિત અરજી માટે જિલ્લા હેલ્પ-ડેસ્ક ની વિગતઅહી ક્લિક કરો
જમીન માપણી સંબધિત અરજી કરવા માટેની કાર્યપધ્ધતિઅહી ક્લિક કરો
GkGujarat Homepageઅહી ક્લિક કરો

2 thoughts on “ઓનલાઈન જમીન માપણી IORA Gujarat Jamin Mapani Online Application 2023 iora.gujarat.gov.in”

Leave a Comment

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો